Privacy verklaring

Diëtistenpraktijk Mara de Wit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Mara de Wit dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het (online) contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Mara de Wit heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Diëtistenpraktijk Mara de Wit bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Mara de Wit zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Mara de Wit heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Mara de Wit  zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Mara de Wit een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Mara de Wit blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkmaradewit.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Mara de Wit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-14518333 of via info@dietistenpraktijkmaradewit.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Mara de Wit kun je contact opnemen via het eerder genoemde telefoonnummer of via info@dietistenpraktijkmaradewit.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk Mara de Wit

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet) bevoegd is de titel diëtist te voeren
 • Cliënt: alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers die gebruik maken van de diensten die ‘Diëtistenpraktijk Mara de Wit’ aanbiedt en met wie er een overeenkomst wordt aangegaan
 • Dieet: voeding op medische indicatie
 • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet
 • Voedingsadvies: advies m.b.t. gezonde voeding zonder medische indicatie
 • Dienst: alle werkzaamheden die ‘Diëtistenpraktijk Mara de Wit’ verricht voor of ten behoeve van de cliënt.
 • Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.
 • Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de Diëtistenpraktijk Mara de Wit hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon (061451833), of via de e-mail info@dietistenpraktijkmaradewit.nl te worden gedaan.
 • Tarieven
  Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
  In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
  Diëtistenpraktijk Mara de Wit is een contractvrije praktijk. Dat betekent dat de factuur eerst door de cliënt zelf wordt betaalt en achteraf zelf door de cliënt wordt ingediend bij zijn/haar zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt 70-100% van de zorg vergoed, maar dit wordt wel eerst met het verplichte eigen risico (€385,-) verrekend indien deze nog niet is voldaan. Diëtistenpraktijk hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor producten of suppletie kan geen vergoeding worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar en dienen door de cliënt zelf te worden voldaan.
  Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de webpagina https://dietistenpraktijkmaradewit.nl/ Tarieven, of navragen bij uw diëtist. 
 • Beëindigen behandeling
  De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits Diëtistenpraktijk Mara de Wit 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Diëtistenpraktijk Mara de Wit kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. Diëtistenpraktijk Mara de Wit stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.
 • Betaling en declaraties
  In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, deze factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. Deze factuur kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.
 • Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 • Incasso
  Diëtistenpraktijk Mara de Wit is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
  In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien er dan nog steeds wordt afgezien van betaling, zal er een incassobureau worden ingeschakeld.
 • Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van Diëtistenpraktijk Mara de Wit bindend.
 • Aansprakelijkheid
  Het advies van Diëtistenpraktijk Mara de Wit is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 • Klachten
  Diëtistenpraktijk Mara de Wit doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Diëtistenpraktijk Mara de Wit.
  Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
  via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
  Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.
 • Contactgegevens 
  Diëtistenpraktijk Mara de Wit Karel Doormanlaan 20, Aerdenhout0614518333https://dietistenpraktijkmaradewit.nl/

info@dietistenpraktijkmaradewit.nl